Administratorem strony zboru Kościoła Zielonoświatkowego w Lesznie jest Pastor Kamil Hałambiec, Adres zboru: Grunwaldzka 121, 64-100 Leszno; e-mail: poczta@kzleszno.pl. Wszelkie dane i informacje zawarte na stronie www.kzleszno.pl fb są prawnie chronione. Szczególnie chronione są dane dotyczące: imienia nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu,numeru PESEL lub NIP oraz przetwarzania wizerunku. Przetwarzanie danych jest ograniczone do minimum i w celu realizacji założeń zawartych w Prawie Wewnętrznym KZ. Danych nie modyfikujemy, nie profilujemy. Zachowujemy prawo do aktualizacji danych, do usunięcia danych do prawa bycia zapomnianym. Ewentualne wysyłanie materiałów jest zawsze uzależnione od otrzymania zgody na takie przetwarzanie. Wszelkie materiały mające charakter naukowy, statystyczny i historyczny jest przechowywany w archiwum zabezpieczonym hasłem. Strona zachowuje materiały traktując je jako dorobek naukowy i intelektualny. Zbór KZ w Lesznie jest integralną częścią Kościoła Zielonoświątkowego w RP i wszelkie inne rozwiązania ochrony danych osobowych można przeczytać na stronie www.kz.pl/ochronadanychosobowych